Hirdetmény Újkér belterület 184 hrsz.-on felvett ingatlanon fás szárú növényekre irányuló fakivágási engedély

Hirdetmény

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
9374 Iván, Fő u. 84.
Tel.: 99 388 057 Email: jegyzo@ivanihivatal.hu

Iktatószám: II/189-2/2023

Tárgy: Hatósági bizonyítvány Újkér belterület 184 hrsz.-on felvett ingatlanon fás szárú növényekre irányuló fakivágási engedély iránti kérelem ügye

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva a tárgyi ingatlanra vonatkozó hatósági ügyben meghozom az alábbi döntést.

                                                                                               HATÁROZAT

Újkér Község Önkormányzata (székhely: 9472 Újkér, Csikos u. 4., a továbbiakban: kérelmező) kérelmére, Újkér belterület 184 hrsz.-ú – Újkér Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő – 3719 m2 területű ingatlanon balesetveszélyesnek minősített fák kivágására vonatkozóan

                                                                               a fakivágási engedélyt megadom.

Döntésem ellen – a közléstől számított 15 napon belül – 5.000.- Forint fellebbezési illeték előzetes megfizetését követően Iváni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (székhely: 9374 Iván, Fő u. 84.) címzett, és Hivatalomnál (székhely: 9374 Iván, Fő u. 84.) előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

Jelen döntésem a közléssel fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A döntést hirdetményi úton közlöm.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.

A hirdetmény az alábbi weboldalakon tekinthető meg:

www.ujker.huwww.ivanihivatal.hu

A döntés ellen a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő a döntés hirdetményi úton történő közlését követő 15 nap.

A fellebbezési illeték megfizetésének módja a következő:

A fellebbezés benyújtása esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízással Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 59100308-11048620 számlaszámú számlájára kell megfizetni. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával a jogorvoslati kérelemhez történő csatolásával kell igazolni. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett ügyirat számát.

Eljárásomban egyéb eljárási költséget nem állapítottam meg.

                                                                                                 INDOKOLÁS

A Kérelmező Hivatalomnál előterjesztett kérelmére a tárgyban megjelölt ügyben közigazgatási hatósági engedélyezési eljárás indult.

A kérelem Újkér, belterület 184 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Honvéd út 1.) fafelmérési tervében meghatározott balesetveszélyes fák kivágására irányult.

A Kérelmező által benyújtott fakivágási engedély iránti kérelem elbírálásakor a következőket állapítottam meg:

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) az alábbiakban hivatkozott jogszabályhelyei a következőképpen rendelkeznek:
„8.§ (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.”

A fentiek alapján jelen döntésem rendelkező részében a fakivágási tervben foglaltak figyelembevételével a Korm.rendelet vonatkozó jogszabályi rendelkezései alapján a kérelmezett balesetveszélyes fák kivágását engedélyeztem.

A hirdetményi úton történő közlés szabályáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 85.§ (5) b) pontja rendelkezik.

A fellebbezési jogot az Ákr. 82.§-a alapján biztosítottam.

Iván, 2023. február 28.

Szakálné Szabó Zita sk.
jegyző