ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Hirdetmény, Hírek

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
9374 Iván, Fő u. 84.
Tel.: 99 388 057 Email: jegyzo@ivanhivatal.hu, kozoshivatal@ivanihivatal.hu

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Újkér Község Önkormányzata, mint az Újkéri Mocorgó Óvodafenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

  1. április 25. (kedd) 10 – 12 óra között
  2. április 26. (szerda) 10 – 12 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:

Újkéri Mocorgó Óvoda
9472 Újkér, Iváni u 12.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGS DOKUMENTUMOK:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája;
  • a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2023/2024. nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Újkér település közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2023. május 31. napjáig megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. A szülő, illetve a törvényes képviselő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Újkér Község Önkormányzatához. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél (9472 Újkér, Iváni u. 12.) kell benyújtani.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Iván, 2023. március 8.

Szakálné Szabó Zita sk.
jegyző