Pályázat Újkéri Mocorgó Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Hirdetmény, Hírek

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ij3g9u1ce2

Újkér Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Újkéri Mocorgó Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9472 Újkér, Iváni utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, az intézmény alapító okirata, valamint fenntartói döntések szerint. Az intézmény vezetője felel az intézmény, – ide értve a melegítőkonyhát is – szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett. Az intézmény ellátja az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett. Az intézmény ellátja az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői  szakképzettség,
 •       Óvodavezetői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       B kategóriás jogosítvány
 •       Helyismeret, együttműködési készség, kreativitás
 •       Óvodavezetői munkakörben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget igazoló okirat másolatok
 •       Vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 •       Pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenységek folytatásár kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelően
 •       Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagban betekinthetnek
 •       Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
 •       Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. szeptember 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sulyok Balázs József nyújt, a 06304119385 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Újkér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9472 Újkér, Csikos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/390-2/2022 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 •       Személyesen: Sulyok Balázs József, Győr-Moson-Sopron megye, 9472 Újkér, Csikos utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/390/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárást követően Újkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Újkér Község Önkormányzatának hivatalos honlapja – 2022. augusztus 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.