LEJÁRT! Pályázat Újkéri Mocorgó Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Hirdetmény, Hírek

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=igmc6rj7g9&fbclid=IwAR1e2SczwKgX0uwfzFgqBMvnOtdi2kHPAg1QJ7sclrPApFAsVridV0oIfoU

Újkér Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Újkéri Mocorgó Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9472 Újkér, Iváni utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
9472 Újkér, Iváni utca 12.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezető irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalakmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, az intézmény alapító okirata, valamint fenntartói döntések szerint. Az intézmény vezetője felel az intézmény, -ide értve a melegítőkonyhát is- szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett. Az intézmény ellátja az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Óvodavezetői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Óvodavezetői munkakörben szerzett vezetői gyakorlat,
 • Helyismeret
 • Együttműködési kézség
 • Kreativitás
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okirat másolatok
 • Vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • Pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenységek folytatásár kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelően
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagban betekinthetnek
 • Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sulyok Balázs József nyújt, a 06304119385 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Újkér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9472 Újkér, Csikos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/390/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton jegyzo.ujker@repcenet.hu részére a jegyzo.ujker@repcenet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Sulyok Balázs József, Győr-Moson-Sopron megye, 9472 Újkér, Csikos utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárást követően Újkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.