Hirdetmény -Rendezési terv – elektronikus partnerségi_Újkér

Hirdetmény, Hírek

H I R D E T M É N Y

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megindította
a Község településrendezési eszközeinek 1. számú módosítási eljárását

 

 A módosítás célja:

Újkér község Önkormányzata a településrendezési eszközök véleményezése előtt az alábbi megkereséssel él a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírása alapján a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése érdekében.

A tervezési feladat és a tervezési terület vonatkozásában a 24/2024 (II. 27.) önkormányzati határozat alapján Újkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

  • A hatályos településrendezési tervét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján egyszerűsített eljárás keretében az ipari területként feltüntetett Újkér 187/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület övezeti besorolását telekalakítás céljából falusias lakóterületre kívánja módosítani.
  • A fejlesztés nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével.
  • A falusias lakóterületre módosítandó területen a legkisebb telekméret 800 m2 legyen, valamint, hogy az újonnan kialakításra kerülő telkeken ingatlanonként maximum kettő lakóépület építhető, és az újonnan kialakítandó lakóterületen nem lehet magánút megjelölésű ingatlan.

A véleményezés módja:

A partnerségi egyeztetés lefolytatására a 146/2023./IV.27./ Korm. rendelet 2 §-ában foglaltakra tekintettel elektronikus úton kerül sor, figyelemmel a 5/2017.(V.24.) önkormányzati rendeletre.

A vélemények benyújtási határideje: 2024. május 09.-2024. május 14.

A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető az Újkéri Polgármesteri Hivatalban. A tervezet a www.ujker.hu honlapról is letölthető.

A közzétett rendelettervezettel és módosítási javaslattal kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2024. május 14. 16:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

postai úton vagy személyesen az Újkér Polgármesteri Hivatal címére (9472 Újkér, Csikos utca 4.) megküldéssel,

  • elektronikus levélben történő megküldéssel az aljegyzo@ivanihivatal.hu e-mail címre,
  • az Önkormányzat hivatali kapujára /KRID: 253133389, rövid név: UJKERONK/.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Újkér, 2024. május 08.

Sulyok Balázs József s.k.
polgármester

Csatolmány letöltése link:

Újkér TE mód 1 Partnerségi 2024_05_08